Mobilné oplotenie

Viac o zinkovaní

Z pohľadu povrchovej ochrany existujú dva výrobno technologické postupy dočasného (provizórneho) oplotenia:

1. Zvárané po nazinkovaní

pri výrobe zváranej siete sa zavádza do technologickej linky už pozinkovaný drôt, v mieste zvaru vplyvom elektrického oblúka dochádza k čiastočnému narušeniu krycej vrstvy zinku. Zváraná sieť je potom privarená k pozinkovaným stĺpikom, alebo pozinkovanému rámu. Ikeď je v miestach zvaru čiastočne narušená povrchová ochrana vrstvy zinku, kvalita a pevnosť zvaru nie je nijako narušená. V miestach zvaru môže časom dôjsť ku korózii materiálu, vychádza sa však z predpokladu, že k morálnemu opotrebeniu mobilného dočasného oplotenia dochádza skôr vplyvom mechanického poškodenia, ako stratou povrchovej ochrany a preto sa jedná skôr o optickú záležitosť. Narušená vrstva zinku nie je pri nákupe provizorného oplotenia vyrobeného touto technológiou zpôsobu zinkovania dôvodom k reklamácii tovaru. Výhodou tejto technologie je nižšia nákupna cena výrobku, pokiaľ však zákazníkovi záleží najmä na perfektnej povrchovej ochrane a vzhľade výrobku, mal by sa pri výbere konkrétneho plotového dielca zamerať smerom k "ponornému žiarovému zinkovaniu".

Na našom serveri je tento spôsob povrchovej ochrany označený v názvosloví každého výrobku ako Zn (Napr. Economi 2500 Zn).

2. Ponorné žiarové zinkovanie

pri výrobe zváranej siete sa do technologickej linky zavádza čierny (povrchovo neupravený) drôt a dochádza ku zvaru. Rám, prípadne stĺpiky plotových dielcov sú taktiež vyrobené z čierneho železa a k nim sa privarí zváraná sieť. Hotový zvarený plotový dielec sa odmastí v kúpeli s kyselinou a ponorí do rozžhaveného zinku. K vytiahnutiu z rozžhaveného zinkového kúpeľa dochádza v momente, kedy sa vyrovná teplota výrobku (železa) a zinku. Týmto spôsobom dôjde k dokonalému spojeniu vrstvy zinku na plotovom dielci. Všetky zvary sú takto pokryté ochrannou vrstvou zinku. Ponorné žiarové zinkovanie je v súčasnosti najkvalitnejšou povrchovou ochranou železa. Postupom času dochádza na výrobku k tzv. "bielej hrdzi", čo je reakcia zinku na kyslík. Na povrchu provizorného oplotenia sa objaví biely povlak, vrstva zinku však zostáva nenarušená.

Na našom serveri je tento spôsob povrchovej ochrany označený v názvosloví každého výrobku ako Zn+ (Napr. Zábrana Standard 3500 Zn +).

Ilustračné obrázky Vám pomôžu rozlíšiť obidva spomínané spôsoby zinkovania používané pri výrobe dočasného oplotenia:

Zn Zn  +
 svařano po nazinkování